4.09 $

Size:

2.5
Hair shapeLiner/Striper HairOx hair
13.72 $
Hair shapeFlat, Painting brush HairGoat
9.83 $

Size:

25 35 50
Hair shapeFlat, Painting brush HairSynthetic
14.75 $

Size:

35 50
Hair shapePainting brush HairSynthetic
21.55 $
Hair shapeRound HairSynthetic
8.75 $
Hair shapeRound HairSynthetic
15.08 $
Hair shapeRound HairSynthetic
10.77 $
Hair shapeДаггер (сабля) HairSynthetic
4.01 $
Hair shapeRound HairSynthetic
4.28 $
Hair shapeRound HairSynthetic
4.55 $
Hair shapeRound HairSynthetic
5.09 $
Hair shapeRound HairSynthetic
16.16 $

Size:

35 50
Hair shapePainting brush HairGoat
15.49 $
Hair shapeFlat HairSable, Mix, Synthetic
8.35 $
Hair shapeFlat HairMix, Synthetic, Sable
10.50 $
Hair shapeFlat HairSynthetic, Sable, Mix
18.85 $
Hair shapeOval HairSynthetic, Sable
6.46 $
Hair shapeRound HairSable, Mix, Synthetic
11.99 $
Hair shapeRound HairSynthetic, Mix, Sable
16.83 $
Hair shapeRound HairSynthetic, Sable, Mix
12.12 $
Hair shapeRound HairSynthetic
4.82 $
Hair shapeLiner/Striper HairSynthetic
5.90 $
Hair shapeLiner/Striper HairSynthetic
5.79 $
Hair shapeRound HairKolinsky
7.27 $
Hair shapeFlat HairKolinsky
5.12 $
Hair shapeLiner/Striper HairSynthetic
11.85 $
Hair shapeRound HairSynthetic
10.77 $
Hair shapeRound HairSynthetic
11.45 $
Hair shapeRound HairSynthetic
88.87 $
Hair shapePainting brush, Round, Flat HairMix, Synthetic
5.12 $
Hair shapeRound HairKolinsky
Product filters
Product filter
Hair
Hair shape
Handle color
Price

$  –  $

  • 4.01$
  • 91.92$