Roubloff - Nail Brushes

АК1-04,0RN
39.96 $
Hair shapeRound HairKolinsky
АК3-07,0RN
46.84 $
Hair shapeOval HairKolinsky
АК9-08,0RN
62.00 $
Hair shapePetal HairKolinsky
ЖК1-01,5JB
7.65 $
Hair shapeRound HairKolinsky
AK9-Y4,0JB
14.47 $
Hair shapePetal HairKolinsky
GN6-03,0JB
6.89 $
Hair shapeAngular HairSynthetic
DCrU-07,0JB
20.67 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DCrD-07,0JB
20.67 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DCri3-06,0JB
11.85 $
Hair shapeOval HairSynthetic, Sable, Mix
DSL-02,0JB
6.89 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
WR2-05,0JB
6.20 $
Hair shapeFlat HairSilicone
DSG-Y5,0JB
10.33 $
Hair shapeDouble exposition HairSynthetic
BR8-05,0JB
5.92 $
Hair shapeFigured HairSilicone
DSW-04,0JB
8.27 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
МК1-00,8JB
8.96 $
Hair shapeRound HairKolinsky
DSG-06,0JB
11.02 $
Hair shapeFlat, Double exposition HairSynthetic
DS1-10/0JB
8.68 $
Hair shapeRound HairSynthetic
GR6-03,0JB
4.96 $
Hair shapeFigured HairSilicone
DSR-03,0JB
6.89 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DWU-07,0RN
12.40 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DS4-05/0JB
7.58 $
Hair shapeLiner/Striper HairSynthetic
so02JB
6.89 $
Hair shapeOval HairSynthetic
DS4-10/0JB
7.58 $
Hair shapeRound HairSynthetic
S-0044
41.32 $
DB1-01,0RN
4.68 $
Hair shapeRound HairSquirrel
DС4-00,5RN
4.13 $
Hair shapeLiner/Striper HairSynthetic
DС7-00,5RN
5.79 $
Hair shapeFun HairSynthetic
DCr3-02,0RN
6.20 $
Hair shapeOval HairSynthetic
DК1-10/0RN
5.92 $
Hair shapeRound HairKolinsky
DK1-00,8RZ
5.92 $
Hair shapeRound HairKolinsky
DК2-02,0RN
8.96 $
Hair shapeFlat HairKolinsky
DК4-00,5RN
7.44 $
Hair shapeLiner/Striper HairKolinsky
DК6-02,0RN
8.96 $
Hair shapeAngular HairKolinsky
DК7-00,5RN
13.78 $
Hair shapeFun HairKolinsky
DКG-04,0RN
16.53 $
Hair shapeRound HairKolinsky, Squirrel
DS1-10/0RN
4.82 $
Hair shapeRound HairSynthetic
DS1-00,8RZ
4.41 $
Hair shapeRound HairSynthetic
DS2-02,0RN
4.41 $
Hair shapeFlat HairSynthetic
DS3-02,0RN
4.41 $
Hair shapeOval HairSynthetic
DS4-10/0RN
6.20 $
Hair shapeLiner/Striper HairSynthetic
DS6-02,0RN
4.41 $
Hair shapeAngular HairSynthetic
DSA-04,0RN
6.89 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DSС-04,0RN
4.82 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DSF-04,0RN
6.20 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DSG-08,0RN
6.20 $
Hair shapeDouble exposition, Flat HairSynthetic
DSG-06,0RC
8.27 $
Hair shapeFlat, Double exposition HairSynthetic
DSR-04,0RN
4.82 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DSS-05,0RN
4.82 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
GС2-04,0RN
4.41 $
Hair shapeFlat HairSynthetic
GС3-06,0RN
5.10 $
Hair shapeOval HairSynthetic
GС6-04,0RN
4.82 $
Hair shapeAngular HairSynthetic
GК2-04,0RN
16.53 $
Hair shapeFlat HairKolinsky
GК6-04,0RN
16.53 $
Hair shapeAngular HairKolinsky
GК9-02,0RТ
4.96 $
Hair shapePetal HairKolinsky
GN2-02,0RT
4.41 $
Hair shapeFlat HairSynthetic
GN3-03,0RT
4.41 $
Hair shapeOval HairSynthetic
GN6-02,0RT
4.41 $
Hair shapeAngular HairSynthetic
GN9-02,0RT
4.41 $
Hair shapePetal HairSynthetic
МК0-02,0RN
8.27 $
Hair shapeFigured HairKolinsky
МК8-10/0RN
4.96 $
Hair shapeFigured, Dots HairKolinsky
minimal
19.81 $
Hair shapeRound, Double exposition HairSynthetic, Kolinsky
Set JB № 1
25.63 $
HairSynthetic
Set JB № 10
20.25 $
Hair shapeFigured HairSilicone
Set JB № 10.1
10.75 $
Hair shapeFigured HairSilicone
Set JB № 11
23.15 $
HairSynthetic, Kolinsky
Set JB № 12
10.75 $
Hair shapeRound HairSynthetic
Set JB № 15
25.08 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
Set JB № 16
130.89 $
HairSynthetic, Kolinsky, Silicone
Set JB № 2
20.05 $
HairKolinsky
Set JB № 3
15.07 $
HairKolinsky, Synthetic
Set JB № 4
18.59 $
HairKolinsky, Synthetic
Set JB № 5
28.93 $
HairSynthetic, Kolinsky
Set JB № 6
18.81 $
HairSynthetic, Kolinsky
Set JB № 7
40.64 $
HairKolinsky, Goat, Synthetic
Set JB № 8
32.52 $
HairKolinsky, Synthetic
Set № 7
19.29 $
HairSynthetic, Kolinsky
Set № 8
23.42 $
DSL-04,0RN
5.24 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
DST-07,0RN
3.58 $
Hair shapeFigured HairSynthetic
Product filters
Product filter
Hair
Hair shape
Handle color
Price

$  –  $

  • 3.58$
  • 130.89$